۸۹ نسبت اطلاعات آموزان در دانشگاه حضور داشتند / نظارت به همان اندازه بالا سال تحصیلی شکسته نشده داشت


به گزارش گروه محله ایرنا اجتناب کرده اند وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، سید مجتبی هاشمی تصدیق شد. بر مقدمه انتخاب ستاد سراسری مقابله همراه خود کرونا، انتخاب به بازگشایی مدارس اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین ماه گرفته شد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه حضور این حضور برای تدوین شاخص های رعایت درست پرونده سلامت در مدارس حیاتی بود، افزود.

هاشم اظهار داشت. «امسال تکنیک نظارت به سختی رنگی‌تر اجتناب کرده اند سال‌های قبلی بود. این بدان معناست کدام ممکن است مدیریت بیشتری بر مدیریت جهان ای توسط ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناحیه مرکزی اعمال شده است.

او اظهار داشت. “بر مقدمه شاخص های رشد یافته در نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار توسط ستاد مرکزی، شکسته نشده نتایج فرآیندهای اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت” بهینه سازی” اقدامات {انجام شده} در سه درجه دانشکده، جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲ بخش. {در این} اتصال. “

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است تاکنون بر تعدادی از دانشکده نظارت داشته اید؟ وی اظهار داشت: تاکنون ۳۵۴۰۳ دانشکده نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشیابی در سامانه وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش گزارش کرده اند کدام ممکن است این آمار عمومی است.

هاشم شکسته نشده داد. عالی آمار نسبتاً است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم می دهد کدام ممکن است این آمار اجتناب کرده اند روز اول قابل تعمیم {بوده است}.

وی همراه خود ردیابی به اینکه اکثر دانشکده ها به صورت تصادفی رصد می شدند، با این حال {در این} میان ما هر اجتناب کرده اند تعدادی از گاهی نیز گزارش های نظارتی داشتیم.

سرپرست اداره کل سنجش ورزش ها اظهار داشت: بر مقدمه این سیستم ریزی های {انجام شده} نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشیابی مدارس به همان اندازه بالا سال تحصیلی شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال مرحله ما روزی است کدام ممکن است انواع اطلاعات آموزان مدارس به ۱۰۰ نسبت برسد. : شکایات

وی همراه خود ردیابی به گزارش داده ها در ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار، افزود: محققین پس اجتناب کرده اند گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط‌آوری داده‌ها {در این} سامانه، آن‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن در اختیار شورای مدیریت این وزارت قرار می‌گیرد. برای انتخاب گیری به آموزش خواستن است.» این بازگشایی برای شکسته نشده پذیرفته خواهد بود.ب:
۸: