گفتن غیرمعمول شناسایی شرکت کننده پرسپولیس توسط پیمان یوسف


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین. دیدار کارکنان های پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم اراک در مرحله اول چهارم باقی مانده جام حذفی برگزار شد.

خبرنگاران صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما در سال های جدیدترین شاهد افت از حداکثر استاندارد بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر تفریحی خطاها زیادی مرتکب می شوند کدام ممکن است تا حد زیادی با توجه به افرادی مربوط به جواد خیابانی هر دو پیمان یوسفی دیده تبدیل می شود.

یوسفی کدام ممکن است وظیفه تفریحی پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم را بر عهده داشت در جریان گزارش تفریحی توده ها شناسایی شیرزاد تمیرف شرکت کننده پرسپولیس را خطا گفتن کرد، آن را تصحیح نکرد به همان اندازه یک بار دیگر خطاها کلامی خبرنگاران تلویزیون سوژه شود.

تا حد زیادی بیاموزید:ب:
۱: