کارمندان در St. پل استارباکس به اتحاد رای دهید – WCCO – ناب خبر


ST. پل، مین. (WCCO) – کارمندان خوب استارباکس در عرف. پل به اتحادیه رای داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین وضعیت زنجیره اسپرسو غول پیکر است کدام ممکن است این کار را در مینه سوتا انجام می دهد.

اتحادیه کارمندان روز چهارشنبه در توییتی ادعا کرد کدام ممکن است رای در فروشگاه جاده اسنلینگ ۱۴ بر ۱ {بوده است}.

این رای در پی فشار کارمندان برای اتصال به اتحادیه‌های کارگری گروه‌یافته {در سراسر} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی صورت گرفت.

کارمندان در وضعیت‌های استارباکس در مینیاپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط کسب آمریکا نیز برای تشکیل اتحادیه امتحان شده می‌کنند.