چرا هیچ وقت انبساط مالی بالایی نداشتیم؟ مقامات های خودسر به اقتصاد ملت ضربه می زنند


حمید حاج اسماعیل در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری «خبرآنلاین» تصدیق شد: مشکلات ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی بهترین مشکل ملت در ۲ سه دهه فعلی {بوده است}. در سال های فعلی، ضرر اقتصاد به ۱ فاجعه دقیق در ملت تغییر شده است. متعاقباً در ۴-۳ سال فعلی تکرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر مشکلات بازار کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت فوق العاده تا حد زیادی اجتناب کرده اند قبلی بدیهی شده است.

او اضافه کرد. متأسفانه {به دلیل} نبود این سیستم مدون را انتخاب کنید و انتخاب کنید از واقعی، این سیستم ریزی های مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه نتوانست به خوبی نوک یابد، در هر صورت نتیجه قابل قبولی در پی نداشت.»

این کارشناس بازار کار ردیابی کرد. وی افزود: مشکلات مالی همراه خود ملاحظه به پتانسیلی کدام ممکن است دارد واقعاً بخش اجتماعی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی ملت را تحمل تأثیر قرار داده است، ما جدا از فاجعه، مشکلات بزرگی کدام ممکن است در بخش مالی همراه خود آن مواجه هستیم، واقعاً در بخش اجتماعی است. ما همراه خود عالی مشکل عظیم سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی مواجه بودیم.

شکسته نشده مطلب انواع بالقوه حقوق کارگران ادعا شد/ سناریوهای تصمیم گیری دستمزد سال ۱۴۰۱.

خواه یا نه مورد غیر معمول تصمیم گیری حقوق / دستمزد کارگران ۶ میلیون تومان است؟

حاج اسماعیل خاص کرد. «این اجزا از نزدیک آسیب دیدند. هر دو تا حد زیادی آن ممکن است منشأ مالی داشته باشد. با این حال همه اینها مشروط به عدم این سیستم ریزی دقیق در ملت است، «شخصاً یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر آن مرزبندی مقامات – مقامات – افراد است».

ردیابی کرد. «با این حال مشکلات مالی در نتیجه اتفاقاتی شده کدام ممکن است باعث بی اعتمادی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان شده است، ممکن است مشکلات عکس را در ملت جستجو در داشته باشد کدام ممکن است برای معامله با باید ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف بود.

چرا هیچ وقت رشد اقتصادی بالایی نداشتیم؟  دولت های خودسر به اقتصاد کشور ضربه می زنند

این کارشناس بازار کار شکسته نشده داد. شخصاً در این سیستم‌ریزی باید به ضرر عکس ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن هم‌پوشانی نبودن هم‌افزایی در بخش‌های مختلف در ملت {است تا} بتوانیم بازار کار، آسانسور اقتصاد ملت را متمرکز کنیم.

حاج اسماعیل اظهار داشت: «به معنای واقعی کلمه هستند، متعدد اجتناب کرده اند بخش‌ها به‌عنوان زنجیره‌ای برای اداره ملت حرکت نمی‌کنند؛ جزایری موجود است؛ مقامات‌های خودسری کدام ممکن است توانسته‌اند به اقتصاد ملت ضربه بزنند.»

او اضافه کرد. با این حال نتیجه این اقدامات ناهماهنگ باعث شد کدام ممکن است انبساط مالی نداشته باشیم، در سال‌هایی کدام ممکن است انبساط مالی داشتیم، انبساط مالی در حد توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها ملت نبود.

کارشناس بازار کار اظهار داشت. وی افزود: حتی در سال‌هایی کدام ممکن است انبساط مالی عقب کشیدن داشتیم، به دلیل ساخت ناخالص خانه انبساط نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌های رفاه کلی قطعا ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ضرر هستند. ما سال هاست کدام ممکن است همراه خود این موضوع انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه احساسی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانسته ایم پاسخگوی خواستن افراد باشیم.

حاج اسماعیل خاطرنشان کرد. وقتی تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ بیکاری افزایش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف طبقاتی در ملت بیش از حد می‌شود، بین «بخش‌های اجتماعی» شکاف می‌افتد، فاجعه بزرگی در ملت رخ می‌دهد.» متعاقباً خواستن به این سیستم ریزی از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت موجود است.

وی خاطرنشان کرد: درجه بالای بیکاری به طور قابل توجهی در بین بچه ها، فارغ التحصیلان ملت را درگیر کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مختصر مدت مقامات باید در راستای dishing out عادلانه دارایی ها امتحان شده تنبل.

این کارشناس بازار کار اظهار داشت: نکته اینجا است کدام ممکن است ما این سیستم هفتم رشد را داریم. این سیستم هفتم عالی این سیستم قابل توجه برای رفع مشکلات مالی ملت است.

حاج اسماعیل خاص کرد. ما هیچ شانسی برای آزمایش هر دو خطای عکس نداریم.» ۶ این سیستم انصافاً ناموفق در ملت به جا گذاشتیم در این سیستم هفتم باید همراه خود به نظر می رسید کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه جانبه بتوانیم مشکلات را رفع کنیم. ما به این سیستم ریزی از واقعی بر ایده حقایق ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی های از واقعی خواستن داریم.

ردیابی کرد. نیازی به نوشتن این سیستم سیاسی نیست کدام ممکن است همراه خود تنظیم مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس نادیده گرفته شود. آنچه در ۶ این سیستم قبلی دیدیم.

۲۲۳۲۲۵: