پراکندگی آفتاب ساکن


NanoTemper پراکندگی آفتاب ساکن (SLS) را به محصول شخصی، Prometheus Panta اضافه کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار تعیین مقدار پایداری زیستی خاص را به ابزاری تغییر می تدریجی کدام ممکن است به هر مجموعه ابزار ژن درمانی محور بر AAV {کمک می کند}. این نمایندگی SLS را برای برآوردن نیازهای محققان ژن درمانی طراحی کرد به همان اندازه به آنها کمک تدریجی به همان اندازه بر انواع مقیاس گیری ها غلبه کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند انواع بهتر از ناقل ضمانت حاصل کنند. این نمایندگی اعلام کردن می تدریجی کدام ممکن است Prometheus Panta همراه خود SLS به دانشمندان اجازه می دهد به همان اندازه بردارهای AAV شخصی را خاص کنند، خواه سروتیپ، تلنگر هر دو پر شدن کپسید – نشت همراه خود الگوی فوق العاده به سختی.

Nano Temper-Technologies:

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر