همراه خود اجتناب کرده اند بین برداشتن سلول های بی جان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فناوری Counterflow، سلول های خشمگین را توسل به کنیدسلول درمانی تنها روزی واقعاً کار می کند کدام ممکن است سلول ها خشمگین باشند. ربکا لیم، دکترا، دانشیار موسسه تحقیقات پزشکی هادسون، استرالیا همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اوتروفیکاسیون گریز اجتناب کرده اند وسط، ذکر شد: “زیست سلولی کم ممکن است تأثیر قابل توجهی بر استاندارد محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی ساخت داشته باشد.” سیتوتراپی.

برای کنار کردن سلول‌های خشمگین اجتناب کرده اند بی جان، نیروی کار لیم سانتریفیوژ ROTEA را آزمایش کردند.

سانتریفیوژ عادی سلول ها را می چرخاند کدام ممکن است رسوب را تسریع می تنبل. لیم دلیل می‌دهد: «سانتریفیوژ همراه خود جریان متقابل سلول‌ها را در حالت معلق نگه می‌دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت رسوب را همراه خود سرعت پساب در محفظه پردازش متعادل می‌تنبل. سلول‌ها هر دو ذرات نوزاد‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چگالی کمتر به حاشیه از بزرگ‌تر سلول مهاجرت می‌کنند؛ آنها را می‌توان همراه خود شستشو اجتناب کرده اند سلول‌ها هر دو ذرات غول پیکر‌تر هر دو متراکم‌تر کنار کرد.

این تکنیک ممکن است به بیوپروسسور کمک تنبل به همان اندازه سلول های بی جان را بردن تنبل، از آنها معمولاً کوچکتر اجتناب کرده اند حیوانات هستند. علاوه بر این این، توسعه احساسی تر است.

مزایای احتمالاً معامله با بیوپسی سلولی نیز باید به سادگی در فرآیند های تجاری گنجانده شود. لیم ذکر شد: «فناوری گریز اجتناب کرده اند وسط در ساخت سلول برای شستشوی سلول ها، کانون اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع سلول ها استفاده شده است. متعاقباً، این فناوری برای صنعت پردازش زیستی جدید نیست، با این حال می‌توان اجتناب کرده اند آن تا حد زیادی شناخته شده به عنوان مرتب‌کننده سلول‌های بی جان خشمگین استفاده کرد.

شناخته شده به عنوان الگوی ای اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند سانتریفیوژ ضد جریان برای سلول درمانی، نیروی کار لیم اجتناب کرده اند این مد در تکنیک تکثیر سلول های T اولین استفاده کردند. در مقابل همراه خود فرآیند‌های عادی، سانتریفیوژ ضد جریان نسبت سلول‌های T خشمگین را حدود ۱۵ سهم افزایش داد.

این مد ۹ تنها انواع سلول‌های T خشمگین را افزایش بخشید، اما علاوه بر این سلول‌های T را تحمیل کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر درمانی قدرتمندتر بودند.

لیم می گوید: «ما دریافتیم کدام ممکن است بردن سلول های بی جان بالقوه تخلیه را افزایش می دهد. “این احتمالا {به دلیل} سلول های آپوپتوز کمتر در کشت به دلیل معامله با بود.”

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر