هشدار کنترل کنید برای جام جهانی جیب شخصی را تمیز نکنید.


پایتخت فتا نسبت به پیش کالا کاذب بلیت های جام جهانی قطر هشدار داد.

پلیس هشدار داد که همراه خود این راه مجرمان سایبری داده ها مقوا بانکی مشتریان را به خانه شکنی می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان را {به سمت} لینک های آلوده هدایت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحات جامد را طراحی می کنند.ب:
۱: