موشک ضد تانک اوکراینی به هلیکوپتر کا-۵۲ روسیه به تماس گرفتن رشید خبر اصابت کرد


بالگرد تهاجمی کاموف کا-۵۲ “تمساح” نیروی اثیری روسیه توسط نیروهای اوکراینی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند سامانه موشکی شیک ضد تانک Stugna-P مورد اصابت قرار گرفت. این ویدئو آرم می دهد کدام ممکن است چگونه بالگرد کا-۵۲ روسیه موشک های هدایت شونده ضد تانک تیپ ۹۵ هوابرد را شلیک می تدریجی. Stugna-P خوب سامانه موشکی ضد تانک است […]

نوشته اصابت موشک ضد تانک اوکراینی به بالگرد کا-۵۲ روسیه اولین بار در وبلاگ دفاعی پدیدار شد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر