محصول ویروسی بیشتر سرطان ها


محصولات انکولیتیک بیشتر مبتنی بر آدنوویروس گام بعدی خارج اجتناب کرده اند واکسن COVID-19 برای کشتی همراه خود بیشتر سرطان ها هستند. همراه خود این جاری، مشکل های معیشتی بدون شک ای موجود است کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قرار گیرد. در کل خوب ژنرال این مصاحبه خوب نکته کلیدی بود کدام ممکن است توسط Manel Cascalo، PhD، سرپرست مسئله VCN Biosciences SL، خوب نمایندگی تابعه اتحادیه اروپا Synthetic Biologic، خاص شد. همکار او ارنست میلیان، دکترا، ناظر مدیریت ساخت شیمیایی، هفته قبلی در Bioprocessing Summit Europe سخنرانی کرد.

مشکل های بی نظیر ساخت ویروس های انکولیتیک چیست؟

کاسکولو: ویروس های انکولیتیک قلمرو مورد کنجکاوی در جاری انبساط هستند، با این حال محدودیت هایی نیز موجود است. یکی اجتناب کرده اند این چیزها خواستن به مدیریت انکولوژی است، از بیشتر سرطان ها خوب بیماری سیستمیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی متاستاتیک است. اگرچه دوز سیستمیک تشکیل ویروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ظاهر شد اول خوب پرس و جو آموزشی به نظر می رسد مانند است، با این حال چندان آسان نیست. نیازهای ساخت سازگار شدن دارند.

این مشکلات همپوشانی ساخت-آموزشی چیست؟

کاسکولو: هنگامی کدام ممکن است خوب ویروس را برای ساخت مثل انتخابی طراحی می کنید، تنظیمات ژنتیکی را راه اندازی شد می کنید کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها اغلب هستند بر ظرفیت مطابقت ویروس برای ساخت مثل در کلاس سلولی تأثیر بگذارند. اگر مقداری تضعیف وجود داشته باشد کدام ممکن است اکنون همراه خود انواع قابل توجهی اجتناب کرده اند ویروس های انکولیتیک رخ می دهد، {بهره وری} مقیاس را کاهش می دهد.

مجازات ها آن چیست؟

کاسکولو: ممکن است نمی توانید دوز را در سطوح بالای می خواست برای دوز سیستمیک خوردن کنید. قابل دستیابی است روزی کدام ممکن است دوز عضلانی خوردن می کنید به ۱×۱۰ خواستن داشته باشید۷-۱۰: ذرات ویروس، با این حال به ۱×۱۰ خواستن دارید۱۱-۱۳: ذرات ویروسی در هر دوز موجود در وریدی.

چگونه می توانید {بهره وری} را افزایش دهید؟

کاسکولو: ممکن است باید کاندیدای صحیح را انواع کنید. بدیهی است کدام ممکن است توضیح دادن ممکن است اجتناب کرده اند معنی ساخت باید در اندازه عظیم به همان اندازه دسته های بالاتر اجتناب کرده اند مدیریت داخل سلولی باشد. علاوه بر این این، جو تنظیمی برای تجویز موجود در وریدی – وریدی خاص است، از بخشها مختلفی اجتناب کرده اند ناخالصی ها فریب دادن می شوند، به همین دلیل بردن آنها حیاتی است.

ممکن است شناخته شده به عنوان خوب نمایندگی چه کار می کنید؟

کاسکولو: ما به ابعاد ویروس اهمیت زیادی می دهیم، ما چندین نامزد داریم. انواع پلت شکل حیاتی است از تصمیم گیری می تدریجی کدام ممکن است خواه یا نه می توانید عرضه سیستم را داشته باشید هر دو خیر. آدنوویروس بستر خوبی برای سوئیچ سیستمیک است. به خوبی خاص شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای خوب ژن بی نظیر برای مدیریت خاص ژن های تولید دیگری است.

ما کار در عمق ای روی مکان بهینه هر جهش ژنی انجام می دهیم، فرآیندی کدام ممکن است به داده ها عمیق ژنوم محصول خواستن دارد. علاوه بر این، اجتناب کرده اند سطح تذکر ساخت، باید بهتر از جاده سلولی ساخت کننده، جو، زمان درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت را رئوس مطالب کنید. تمام این پارامترهای ساخت باید برای بهتر از بازده ترتیب شوند.

همه اینها نماد می دهد کدام ممکن است ممکن است داده ها در عمق ای با اشاره به رشد محصول شخصی دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اینکه الگو حال سوئیچ محصول ممکن است به CMO است، قابل دستیابی است این داده ها را در کل ساخت اجتناب کرده اند بازو بدهید.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر