عملکرد دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات انبساط در اکوسیستم نوآوری باید روشن باشد


به گزارش خبرنگار گروه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی ایرنا، سورنا ستاری دیدار روسای پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همراه خود وزیر علوم کدام ممکن است محور است این سیستم های اجرایی برای نتیجه گیری مانترا امسال وی افزود: {در این} وزارتخانه برگزار شد. ما باید عالی اکوسیستم اطلاعات بنیان را فراهم کنیم کدام ممکن است این اقدام زمان بر است، با این حال این موضوع نهادینه تبدیل می شود. مقامات قرار نیست وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکسیژن را برای کیسه های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری مربوط به پمپ های آکواریومی تامین تنبل، با این حال این لباس ها باید همراه خود هم هماهنگ شوند.

وی ذکر شد: عملکرد دانشکده ها، امکانات انبساط نوآوری، واحد تولیدی ها، شتاب دهنده های شخصی، موسسه مالی ها، صندوق نوآوری باید {در این} اکوسیستم خاص شود چرا کدام ممکن است پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نیز بخشی اجتناب کرده اند اکوسیستم نوآوری هستند.

معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری همراه خود عنوان ۱۴۰۱ ساخت؛ اطلاعات بنیان، اشتغال زا وی ذکر شد: سال ویژه پایگاه های اطلاعات، پارک های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی است. {به دلیل} این به نظر می رسد خاص، روسای پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری باید ارتباط شخصی را همراه خود استانداران افزایش دهند.

ستار بازگشت به شد. در سال های جدیدترین عملکرد پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در بخش ساخت پر رنگ شده است، اتفاقات خوبی {در این} زمینه افتاده است.

وی علاوه بر این بر عملکرد پارک های جهان ای تاکید کرد. «اگر آن پارک ها در شرایطی قرار بگیرند کدام ممکن است باید جهان را بهبود دهند، باید ملاحظه داشته باشند کدام ممکن است همراه خود بهبود جهان، پارک های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی تحمیل تبدیل می شود. اگر ما این اکوسیستم را در جهان تحمیل کنیم، بخش شخصی در بخش پژوهش است.

مقامات در پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری عملکرد زیرساختی ایفا می تنبل

معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری یکپارچه داد. “عملکرد مقامات در پارک ها شناخته شده به عنوان زیرساخت است. ما نباید وارد بخش شخصی شویم، از عالی کارمند دولتی {نمی تواند} کارآفرین را بشناسد، با این حال این در بخش شخصی است.” جاده شهرت”: ، پول می پاشد.

ستاری خاص کرد. «تعدادی از سال پیش اگر این معاونت به مخترع رهن می داد، روی اختراع {نمی کردند}. شاید اجتناب کرده اند هر ۱۰ نفر ۱۰ نفر روی اختراع شخصی کرده باشند.

وی ذکر شد: وقتی اجتناب کرده اند شتاب دهنده کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار حمایت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریسک شخصی را کاهش دهیم، می توانیم کارآفرینی را به گروه بیاوریم. سرمایه گذار بخش شخصی در مناطق باید به جای آن در پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار در تجزیه و تحلیل تنبل. نسبت شخصی به دولتی در باغات قابل انجام است دارای نسبت هشت به ۱۰ به ۱ باشد.

معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور خطاب به روسای پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تاکید کرد. پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نباید برای ورزش نمایندگی ها مجوز صادر کنند، از این کار باعث سرکوب ورزش آنها تبدیل می شود، آنها مجوز کسانی هستند کدام ممکن است نوآوری را سرکوب می کنند. پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نباید حاوی صدور مجوز شوند، اگر بخش شخصی تمایل دارد سرمایه شخصی را {در این} زمینه ارزش تنبل کف دست اجتناب کرده اند کار برندارید. اجتناب کرده اند این کف دست مجوزها بیش از حد است، اکثر ادارات مجوز صادر می کنند، با این حال بخش دولتی نباید حاوی صدور مجوز باشد.

ستاری یکپارچه داد. برخی اجتناب کرده اند نمایندگی ها به شخصی اجازه می دهند کدام ممکن است اجتناب کرده اند کارآفرین عصبانی شوند. تنها مجوزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری صادر شده، درمورد به ورزش های اطلاعات بنیان است؛ ضمن اینکه مجوز عکس صادر نمی کنیم. سرمایه گذار شخصی باید وارد بخش فناوری مناطق شود.
وی علاوه بر این ذکر شد: بین پژوهش در پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها تمایز موجود است. ساده بخش شخصی باید در تحقیقات پارک فناوری مشارکت داشته باشد.
معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور افزود: ساخت پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری باید حاصل بخش شخصی باشد، در جاری حاضر اشکال پارک های جهان بی مالی است.

ستاری ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند مشکلاتی کدام ممکن است باید رفع شود امتیازات زیبایی شناختی است. مشکلات زیبایی شناختی درمورد به همه عامل هست. ما برای از بین بردن زباله ارزش زیادی کرده ایم، مشعل خریده ایم، در حالی کدام ممکن است اشکال زباله ساده تجهیزات نیست، سواد، سنت، نبود اکوسیستم است.

نشست روسای پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ملت روز دوشنبه همراه خود حضور وزیر علوم، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری رئیس جمهور برگزار شد.