شرایط دمایی هفته بلند مدت (۱۳-۲۰ آوریل ۱۴۰۱)


شرایط دمایی هفته بلند مدت (۱۳-۲۰ آوریل ۱۴۰۱)

هفته ای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفانی {در سراسر} ملت در انتظارمان است.

از گرما در اکثر مناطق بافت تبدیل می شود کدام ممکن است دمای هوا در مناطق گرمسیری جنوبی ۴۰ سطح سانتی گراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شمال (اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های ساحلی) ۳۵ سطح سانتی گراد در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نخواهد بود.

با این حال این گرمای غیرعادی روز سه شنبه همراه خود تعویض اجاق های مایکروویو در سواحل شمالی ملت متوقف تبدیل می شود.ب:
۹: