ساندویچ سالامی می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۳ سالگی می میرد – کرونیکل – اطلاعات ناب.


دیروز بعد اجتناب کرده اند ظهر، عید پاک معاصر آغاز شده است، پرسه زدن همراه خود دوستان. با این حال برای مارتینا کوادرینو، ۱۴ آوریل فینال روز اقامت او بود. خانم ۱۳ ساله برای مصرف کردن ساندویچ سالامی در فوندی، ایالت لاتین توقف کرد. سپس به خاطر مریض بودن به دوستانش سلام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اسکان بازگشت. او در مخالفت با پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرش روی حیله و تزویر‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی حیله و تزویر‌تر نفس می‌کشید. رستگاری بی اثر است اجتناب کرده اند سال ۱۱۸ ورزش احیای او بی فایده بود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارتینا تعدادی از دقیقه در گذشته اجتناب کرده اند سوئیچ به بیمارستان سان جیووانی دیو درگذشت.

ایست قلبی ناشی اجتناب کرده اند شوک آنافیلاکتیک به بیشتر احتمال دارد {به دلیل} علائم آلرژی غذایی است. در همین جا چیزی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن پوست می آید نتایج اولین پس از مرگ همین الان روی جسد این نوجوان ۱۳ ساله رخ داد. این معاینه بیش اجتناب کرده اند سه ساعت به اندازه انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد تعداد اندکی الگوی تهیه کردند کدام ممکن است در روزهای بلند مدت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در همین جاری، کارابین های لاتین برخی اجتناب کرده اند آنها را انجام خواهند داد در محل بازرسی کنید مارتینا ساندویچ را اجتناب کرده اند مکان کسب؟ شناخته شده به عنوان مثال، منصفانه بررسی سیستماتیک توسط نخست وزیر Valerio de Luca همراه خود هدف درک نوع غذای ساندویچی برای تعیین هر ماده ای کدام ممکن است ممکن است باعث پاسخ آلرژیک از حداکثر، متأسفانه، کشنده شود، {انجام شده} است.

چیزی در ساندویچ موجود است کدام ممکن است مشخصاً مارتینا نمی دانست. محله بنیاد در شوک است {چه کسی} به خانوار خانم نزدیک است؟ پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر او به کار دسترس در بازار میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار بومی معروف هستند. جامعه های اجتماعی سریع پر اجتناب کرده اند پیام های آسایش شدند، عکس هایی کدام ممکن است در آن مارتینا در حالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند لنز دوربین مورد توجه قرار گرفت می کرد در برابر این آینه در استخر لبخند می زد. “فرشته گران قیمت” او را صدا می تنبل. جراردو می گوید: «نوازش کردن آن پیرمردها بیچاره منصفانه شرارت غیر قابل تصور است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس روده ها های متعدد. روز تشییع در روزهای بلند مدت خاص ممکن است.

تکثیر محدود © Copyright ANSA