رئیس ایر می‌گوید IAF باید برای عملیات‌های کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر در «اطلاعیه مختصر» کنار هم قرار دادن باشد.


چودهری اظهار داشت: این الگوی جدید عملیات همراه خود عمق بالا، در کنار همراه خود حداقل زمان کنار هم قرار دادن سازی، نیازمند اصلاحات اصلی لجستیکی عملیات است.

دهلی نو: رئیس نیروی اثیری هند (IAF)، فرمانده اثیری مارشال VR Chaudhari روز پنجشنبه اظهار داشت کدام ممکن است وضعیت ژئوپلیتیک کنونی ایجاب می تنبل کدام ممکن است نیروی اثیری هند برای عملیات های از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر مدت در یک واحد اطلاعیه مختصر کنار هم قرار دادن شود.

فرمانده اثیری مارشال چودهری در سمیناری با اشاره به تدارکات کدام ممکن است توسط IAF با اشاره به لجستیک راه اندازی شده بود، اظهار داشت: “خواستن است کدام ممکن است ما برای نبرد های فوری مختصر کنار هم قرار دادن شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برای عالی بن بست تمدید شده مدت خیلی شبیه آنچه در شرق لاداخ می بینیم کنار هم قرار دادن باشیم.” موضوع “گروه پشتیبانی لجستیک برای عملیات رزم اثیری”.

او اظهار داشت کدام ممکن است این پارادایم جدید عملیات همراه خود عمق بالا، در کنار همراه خود حداقل زمان مونتاژ، نیازمند اصلاحات اصلی ای اجتناب کرده اند تذکر لجستیک عملیات است.

نهایت