درمان ۱ نفر به دلیل استنشاق دود پس از آتش سوزی مینیاپولیس – ناب خبر


مینیاپولیس – بعد از ظهر شنبه پس از وقوع آتش سوزی در خانه یک نفر به دلیل استنشاق دود تحت درمان قرار گرفت.

خدمه به آتش سوزی در بلوک ۳۲۰۰ خیابان توماس شمالی پاسخ دادند. خدمه مشاهده کردند که دود قابل مشاهده از خانه بیرون می آمد و یکی از ساکنان را در تلاش برای خاموش کردن آتش در حال حاضر خاموش شده مشاهده کردند.

خدمه ساختمان را تخلیه کردند و سعی کردند آتش را خاموش کنند.

ساکنی که در تلاش برای خاموش کردن آتش بود به مراقبت بهداشتی Hennepin منتقل شد تا به دلیل استنشاق دود تحت درمان قرار گیرد.

هیچ کس دیگری در ساختمان آسیب ندیده است. صلیب سرخ به شش بزرگسال، دو کودک، و همچنین چهار سگ و دو گربه کمک می کند.