خوب ارزش کل سهام تپسی ۱۷۰۲ میلیارد دلار برآورد شده است


به موازات راه اندازی شد تپسی شناخته شده به عنوان تصویر اولین نمایندگی داده ها بنیان در فرابورس، گزارش خوب ارزش گذاری تپسی چاپ شده شد کدام ممکن است در آن مجموع سهام این نمایندگی تامین سرمایه کاردان حدود ۱۷۰۲ میلیارد حاضر شد. خوب ارزش سهام تپسی بر مقدمه مفروضات توصیه بودجه ای نمایندگی در سناریویی به صورت جداگانه ۲۲۳۴ میلیارد دلار برآورد شده است. سرمایه نمایندگی در زمان نگارش این متن ۱۱۷ میلیارد تومان است کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در سفته نمایندگی اشاره کردن شده بود.

گزارش تعیین مقدار تپسی کدام ممکن است اکنون در اینترنت موقعیت یابی کدال فعلی است، نماد می دهد کدام ممکن است تپسی حدود ۱۰۰۰ کارمند دارد کدام ممکن است نیمی اجتناب کرده اند آنها بازاریاب میدانی همراه خود ۱۸ میلیون مشترک پرونده شده هستند. ۱.۵ میلیون نیروی محرک در سینی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش شده است کدام ممکن است طی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ منطقی۴.۶ میلیون بازدید ماهانه اجتناب کرده اند طریق این روش در تمام ۱۳ ایالت خرس محافظت {انجام شده} است.

در مقابل همراه خود آمار بالا سال ۱۳۹۹ کدام ممکن است در تپسی امیدنامه آمده است، انواع کارگران هجده سهم مرتفع است. اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ به همان اندازه بالا دی ماه قیمت بازدید بیش اجتناب کرده اند ۱۳۰۸ میلیارد تومان {بوده است} در حالی کدام ممکن است در سال ۱۳۹۹ کل بازدید حدود ۱۱۸۰ میلیارد دلار {بوده است}. یعنی به همان اندازه کنون ده سهم انبساط برای تپسی به پرونده رسیده است.

امتیاز تپسی:

خاص نیست کدام ممکن است پیش بینی {می رود} درآمد عملیاتی ۲۰۴ میلیارد دلاری تپسی در ده ماهه اول سال ۱۴۰۰ در سال جدید حتی ۲ برابر شود.

پیش سوراخ بینی درآمد تپسی

امتیاز تپسی:

جلب توجه اینجاست کدام ممکن است پیش سوراخ بینی درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان تپسی پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. درآمد خالص پیش سوراخ بینی شده برای سال در گذشته حدود ۴.۵ میلیارد دلار است، با این حال همراه خود ملاحظه به بازگشت انواع مقاصد، پیش سوراخ بینی تبدیل می شود درآمد خالص نمایندگی در روزهای در گذشته اجتناب کرده اند کرونا ۴ برابر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حدود ۱۸.۶ میلیارد درام برسد.

پیش سوراخ بینی این افزایش دیدنی درآمد خالص تپسی همچنان یکپارچه دارد، ۱۴ رقم برای ۳ سال بلند مدت ۱۴۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۹ میلیارد دلار پرونده شده است.

درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های عملیاتی تپسی

درآمد عملیاتی تپسی در سال ۲۰۰۹ همراه خود نرخ انبساط مرکب سالانه در سال ۲۰۰۹، ۱۳۰ سهم سال به سال انبساط کرد کدام ممکن است به طور قابل توجهی خرس تأثیر شیوع کرونا در سال ۱۹۹۹ قرار گرفت. با این حال همراه خود افزایش وضعیت واکسن، درآمد عملیاتی نمایندگی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱۷۴ میلیارد تومان رسید کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۵۲ سهم افزایش داشت.

دارایی بی نظیر تاکسی وب مبتنی بر جامعه مشتریان کدام ممکن است مونتاژ آن به زمان خواستن دارد، اجتناب کرده اند تحمیل به همان اندازه استفاده از خواستن به دارد. به همین دلیل، آن یک است جامعه جامعه نیروی محرک است کدام ممکن است برای تاکسی های وب مبتنی بر درآمد تحمیل می تنبل، به همین دلیل دارایی های نامشهود تپسی را می توان شناخته شده به عنوان منصفانه نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی افزار نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه در تذکر گرفت.

در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ دارایی های تدریجی تپسی ۹.۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های نامشهود ۳۷.۷ میلیارد برآورد شده است کدام ممکن است نسبت به کل سال ۱۳۹۹ ۴۰ سهم افزایش داشته است.

درآمد خالص تپسی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ به حدود منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۰ میلیارد دلار رسید، آماری کدام ممکن است همراه خود پیش سوراخ بینی درآمد ۱۴۰۰ شرکتی فضا زیادی دارد، رقمی کدام ممکن است در فاکتور خالص ۲۰ میلیاردی قید شده بود.

در پایان باید به این نکته ردیابی کرد کدام ممکن است پیش سوراخ بینی درآمد خالص تپسی برای سال جدید ۱۸.۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۴۰۴ – حدود ۵۰۹ میلیارد برآورد شده است. در سال جدید در صورت در دسترس بودن اولین تپسی در بورس، این نمایندگی سرمایه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیارد درام را وارد کرد کدام ممکن است ادعا شد صرف قیمت های زیرساختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد تبدیل می شود کدام ممکن است این مسئله به انبساط درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی {کمک می کند}. درآمد.

محتوای متنی مناسب این گزارش اجتناب کرده اند کدال قابل اکتسابی است.