خفاش های PM Modi مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند زبان های بومی در جیب دادگاه ها – نوین تل


نخست وزیر علاوه بر این اجتناب کرده اند وزیران ارشد تقاضا کرد کدام ممکن است مبانی به سبک قدیمی را لغو کنند به همان اندازه اجرای عدالت سرراست تر شود.

دهلی نو: نخست وزیر نارندرا مودی روز شنبه سریع مقاوم مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند زبان های بومی در جیب دادگاه ها حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شد کدام ممکن است این کار باعث افزایش اعتقاد ساکنان روال به سیستم قضایی ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها بافت ارتباط بیشتری همراه خود آن خواهند کرد.

مودی در کنوانسیون مشترک وزرای ارشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای قوه قضائیه ذکر شد: “ما باید زبان های بومی را در جیب دادگاه ها الهام بخش کنیم. این ۹ تنها اعتقاد ساکنان روال را به سیستم قضایی افزایش می دهد، اما علاوه بر این آنها بافت ارتباط بیشتری همراه خود آن خواهند کرد.” جیب دادگاه ها همین جا

نخست وزیر علاوه بر این اجتناب کرده اند وزیران ارشد تقاضا کرد کدام ممکن است مبانی عجیب و غریب را لغو کنند به همان اندازه اجرای عدالت سرراست تر شود.

وی ذکر شد: “در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۸۰۰ قوانین را ایجاد کردیم کدام ممکن است نامربوط شده بودند. اجتناب کرده اند این انواع ۱۴۵۰ قوانین این وسط لغو شد. با این حال تنها ۷۵ قوانین توسط ایالت ها لغو شده است.”

نخست وزیر مودی ذکر شد در حالی کدام ممکن است هند هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین سالگرد استقلال را جشن خواهد گرفت، کانون اصلی باید بر تحمیل خوب سیستم قضایی باشد کدام ممکن است در آن عدالت به سادگی به راحتی در دسترس است باشد، فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همه باشد.

وی افزود: در ملت ما در حالی کدام ممکن است عملکرد قوه قضائیه حافظ قوانین اساسی است، قانونگذار مشاور آرمان های ساکنان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدم تلاقی این ۲ نقشه راه را برای خوب نظام قضایی محیط زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان دار در ملت، “او ذکر شد.

نهایت