حدود ۶ میلیون نفر بیمه نیستند/ به همان اندازه نوک امسال همه مردمان بیمه می شوند


⬅️ عین الله وزیر بهداشت در مجلس. ایران در این زمان در بین ۱۰ ملت برتر محله جهانی در نبرد همراه خود کرونا قرار دارد.

۶۰ نسبت نیروهای صحی را به مناطق ناامن اختصاص داده ایم.

حدود ۵۲۰۰۰ دانشجوی پزشکی در مدرسه ها مشغول به تحصیل هستند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند شروع به این سبد اجتناب کرده اند مناطق ناامن اضافه خواهند شد.

این سیستم عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی نظام سلامت را به مجلس حاضر می کنیم.

این سیستم این این سیستم برای ادغام کردن این سیستم آسانسور، دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش جامعه های بهداشتی، مونتاژ ۶۰۰۰ خانه بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه بهداشت می باشد.

قوانین قوانین گروه کودکان دختران ماهر باید در محل اقامت شخصی کار کنند.

اماکن فقیرنشین خواستن به متخصص دارند با این حال متاسفانه این قوانین در مجلس تصویب نشده است.

🔺 حدود ۶ میلیون نفر بیمه نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول می دهیم به همان اندازه نوک امسال همه مردمان بیمه شوند.

ما جستجو در آموزش انرژی برای مناطق حساس هستیم.ب:
۱: