تفسیر زنده – ویلا مقابل لیورپول – رئالیمو


تمام وقت
بعد از وقت اضافه
این یک مسابقه زنده است.
وقت اضافه
نیمه وقت

استون ویلا مقابل لیورپول لیگ برتر.

پارک ویلا.