تغییرات حسی بعد از جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چیست؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


تغییرات در احساس سینه بعد از عمل به شکل کاهش یا افزایش احساس است. احتمال تغییرات دائمی در احساس سینه در همه روش ها حدود 3 تا 5 درصد است و طبق آمارهای جدید نیم درصد است و بیشترین درصد تغییرات را می توان در روش برش اطراف هاله مشاهده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید