تجزیه و تحلیل سبدها نوآوری در بخش گردشگری


میراث آریا/ این خبر برای شما ممکن است نوشته شده {است تا} سبدها نوآوری در بخش گردشگری را تجزیه و تحلیل کنید.

بر ایده این متن، تجزیه و تحلیل سبدها نوآوری در بخش گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمارهای مناسب، درجه نسبتاً متوسطی اجتناب کرده اند نوآوری در بخش گردشگری را آرم می دهد کدام ممکن است توسط مؤسسات نوزاد به صورت شخص خاص هر دو خانوادگی مدیریت تبدیل می شود.

نوآوری در بخش گردشگری برای ادغام کردن موانعی مشابه با کشش به سمت اصلاح، اعلان کم اجتناب کرده اند پتانسیل نوآوری، محدودیت در دارایی ها کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره است. همراه خود این جاری نمی توان وجود نمایندگی های مسافرتی نوآور نوزاد را نادیده گرفت. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این واقعیت موجود است کدام ممکن است در برخی اجتناب کرده اند نمایندگی های نوزاد گردشگری، نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی اتصال خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقیمی همراه خود یکدیگر دارند. بی‌تردید شرایط محیطی نوسان در بخش گردشگری همراه خود تمایل نمایندگی‌های گردشگری به همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تمایل آنها به نوآوری، تأثیر اصلی‌ای بر میزان ریسک‌پذیری داشته است. علاوه بر این این، همکاری در زمینه گردشگری تدریجی شده است کدام ممکن است همراه خود نوآوری در کنار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج مثبتی به در کنار دارد.

جایگزین های محدود، تعیین مقدار ناکافی، فقدان شرایط برای نوآوری، عدم حمایت اجتناب کرده اند مفهوم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری های هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … نمایندگی ها را اجتناب کرده اند حاوی شدن در ورزش های انقلابی در اطراف می تدریجی. {در این} میان بحث حمایت کارآمد اجتناب کرده اند نوآوری مطرح تبدیل می شود.

مقیاس نمایندگی نوزاد عظیم جابجایی پرسنل عظیم بسیار قدرتمند سبدها نوآوری خانه در نمایندگی های مسافرتی است. نوزاد بودن نمایندگی های مسافرتی به ضعیف دارایی ها درمورد تبدیل می شود. این نمایندگی ها معمولاً دارایی ها پولی اجباری برای بهبود داده ها انقلابی هر دو کسب اجتناب کرده اند گروه های تجاری را ندارند. بر این ایده، آنها نیاز دارند اجتناب کرده اند داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها، عمدتاً اجتناب کرده اند دارایی ها خارجی، {برای تقویت} فرآیندهای انقلابی هر دو مفهوم های انقلابی استفاده کنند.

دارایی ها محدود ریسک نسبتاً بالایی تحمیل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان کمتری برای ورزش های انقلابی تحمیل می تدریجی. علاوه بر این مانع اجتناب کرده اند ورود به فناوری های انقلابی ای تبدیل می شود کدام ممکن است برای نمایندگی های مسافرتی فوق العاده پرهزینه هستند. یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند امتیازات کلیدی برای نوآوری، ورزش دارایی ها انسانی است. در حالی کدام ممکن است قابلیت کارمندان فوق العاده ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انگیزه بیشتر اوقات شناخته شده به عنوان عالی مسئله کلیدی در موفقیت نوآوری شناخته تبدیل می شود، نوسانات فصلی {به دلیل} فصلی بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستمزدهای نسبتا زیرین در نتیجه مشکلات زیادی در سرمایه انسانی تبدیل می شود. درجه زیرین آموزش مناسب، نداشتن توانایی بالا، جابجایی بالای کارمندان اجتناب کرده اند جمله این مشکلات است.

تحمیل سنت نوآوری یکی اجتناب کرده اند اجزا کلیدی در موفقیت نوآوری است. معنی نوآوری در زمینه گردشگری، در مقابل سایر زمینه ها، فوق العاده بیرون از کاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق رویه های غیر معمول اجرا تبدیل می شود: رویه ها. فقدان عالی رویکرد کامل برای اداره کردن نوآوری ناکارآمدی قابل توجهی در کسب، انباشت، سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه سازی داده ها تحمیل می تدریجی. به همین دلیل، اگرچه گردشگری شناخته شده به عنوان تجاری همراه خود درجه بالایی اجتناب کرده اند عمق خریدار شناخته تبدیل می شود، مشارکت دقیق خریدار در فرآیندهای نوآوری اجتناب کرده اند درجه نوآوری شخص محور فضا دارد.

نمایندگی‌های مسافرتی کنجکاوی محدودی به تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود دارند، از اصولاً نوآوری‌های بهبود‌یافته ماهیت تکنولوژیکی ندارند، اما علاوه بر این ماهیت غیر مادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن تنظیمات رفتاری می‌شوند. این صنعت برای عجله در جاری توسعه است، کدام ممکن است به همان اندازه حد زیادی به سایش فوری سود های تهاجمی نوآوران {کمک می کند}.

نمایندگی‌های مسافرتی اجتناب کرده اند ضعیف مفهوم‌های جدید مبارزه کردن نمی‌برند، با این حال مشکلات پیچیده‌ای دارند کدام ممکن است مانع اجتناب کرده اند تغییر آنها به نوآوری‌های کامل می‌شود. اندازه سبدها بیشتر اوقات {به دلیل} ناکارآمدی های خانه است، مشابه با کمبود در دفاع کردن اجتناب کرده اند پیشرفت ها به سمت رقبا، ۹ تنها {به دلیل} ماهیت نوآوری های راه اندازی شد شده، اما علاوه بر این مهم تر اجتناب کرده اند آن {به دلیل} ناهماهنگی در محدوده حالت، اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات است. ایجاد کرده. جلب توجه ملاحظه است کدام ممکن است تأثیر اصولاً سبدها گزارش شده، به طور قابل توجهی ضعیف بودجه، در عمق تر اجتناب کرده اند سایر سبدها بی نظیر بر اوج راه کارمندان، ایمنی اجتناب کرده اند نوآوری هر دو پشتیبانی فنی نیست. بر ایده تحقیقات {انجام شده} خاص شد کدام ممکن است کاستی های درمورد به مشکلات فنی- فناوری مانع ورزش انقلابی نمایندگی های گردشگری تبدیل می شود.

توانایی‌های ناکافی، قابلیت مناسب زیرین، قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نداشتن انگیزه برای مشارکت در فرآیندهای نوآوری اجتناب کرده اند محدودیت‌های ساختاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتاری در بخش گردشگری هستند، با این حال در سطوح مختلف این بخش قابل تعمیر هستند. درجه پوشش باید بیشتر همراه خود نیازهای در جاری اصلاح بازار، ساختار سیستم آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت گردشگری به طور گسترده مرتبط باشد. نظام آموزشی باید به موضوع سوئیچ داده ها اجتناب کرده اند طریق صنعت اجتناب کرده اند طریق آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش مناسب بپردازد. نگرانی ها {در این} زمینه باید استفاده اجتناب کرده اند رسانه های جدید برای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ داده ها باشد کدام ممکن است در جاری حاضر در بخش فوق العاده کوچکی اجتناب کرده اند آنها استفاده تبدیل می شود. در پایان، مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان نقش ها باید با توجه به پتانسیل نوآوری برای رقبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عملکرد دارایی ها انسانی همراه خود استاندارد بالا {در این} معنی آموزش ببینند.

بررسی موانع نوآوری در حوزه گردشگریب:
۱۱: