ببینید | بررسی امنیت خودرو سمند


این ویدئو را ببینید به همان اندازه بدانید چرا واردات خودرو باید آزاد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای خودروسازان خانه (مونتاژکاران) ترکیبی آوری شود.

اکنون ایمنی به آبرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت من می خواهم رسیده است.ب:
۶: