اتحادیه های بخش نهایی کبک جبهه مشترکی را برای مذاکرات قرارداد نمایند – اطلاعات را رد کنید


فینال مرحله اجتناب کرده اند قراردادهای بخش دولتی، کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها به تازگی تصویب شدند، در مارس ۲۰۲۳ به نوک می رسد.

محتوای مقاله:

سه اتحادیه بی نظیر کبک روز یکشنبه گفتن کردند کدام ممکن است در جاری تشکیل خوب جبهه مشترک برای خیلی بعدی مذاکرات قرارداد هستند.

محتوای مقاله:

شناخته شده به عنوان اعضای این اتحادیه، Confédération des syndicats Nationalaux (CSN)، Fédération des Travailleurs et travailleurs du Québec (FTQ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید Centrale des syndicats du Québec (CSQ) هماهنگی کرده اند کدام ممکن است درخواست شده است های شخصی را هماهنگ کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعضا را دنبال نکنند. اتحادیه ها:

اریک گینگراس، رئیس CSQ در یک واحد کنوانسیون خبری در مونترال اظهار داشت: «پیامی کدام ممکن است می‌خواهیم در حال حاضر کشتی کنیم اینجا است کدام ممکن است جمعاً هستیم.

وی افزود: جبهه مشترک ممکن است اجتناب کرده اند درام روانشناختی مذاکرات در کبک جلوگیری تدریجی، هماهنگی بر بالا توافقات ۲ سال دوام نخواهد آورد.

فینال قراردادهای بخش دولتی، کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها به تازگی تصویب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی باقی مانده اند، در ۳۱ مارس ۲۰۲۳ مورد نیاز الاجرا خواهند شد. طبق قوانین اتحادیه ها باید تا نوک مهرماه مطالبات شخصی را حاضر کنند.

محتوای مقاله:

این درخواست شده است ها در ماه های بلند مدت اصلاح خواهند شد، با این حال فرانسوا انول، معاون رئیس CSN هشدار داد کدام ممکن است آنها نرخ حال تورم را منعکس خواهند کرد.

وی اظهار داشت: «این بیماری همه گیر اهمیت شرکت ها نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شکنندگی آنها را نماد داده است.

نمایندگان جبهه مشترک گفتن کرده اند کدام ممکن است کنار هم قرار دادن اند اتحادیه های بیشتری را به ائتلاف شخصی اضافه کنند.

این خبر توسط Meta را انتخاب کنید و انتخاب کنید Canadian Press News Fellowship تامین شده است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر