آیا پروتز (بزرگ کردن سینه) باعث سرطان شده یا از آن جلوگیری کرده است؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | کویتوس


خیر ، تحقیقات هیچ گونه ارتباطی بین محل پروتزها و ایجاد سرطان سینه ، بیماریهای خود ایمنی و سایر بیماریهای شایع پیدا نکرده اند. هیچ شواهد قطعی وجود ندارد که سرطان در زنان مبتلا به پروتز پیشرفته تشخیص داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید